قوانین جزایی و جرم شناسی

قوانین جزایی و جرم شناسی

در این مقاله سه دیدگاه روانشناسی در خصوص قوانین جزایی و جرم شناسی به نام های دیدگاه قراردادی، تعارضی و تعاملی را مورد بررسی قرار می دهیم. این سه دیدگاه به تعریف، تشخیص و قوانین جرایم می پردازد. کلینیک روانشناسی ندای رحمت را دنبال کنید تا کلیاتی از قوانین جزایی و جرم شناسی از دیدگاه روانشناسی را با هم مرور کنید

مرکز مشاوره کلینیک ندای رحمت

قوانین جزایی و جرم شناسی از دیدگاه قراردادی

چه نوع رفتاری جرم محسوب میشود ؟

در این دیدگاه، جرم عملی است که به صورت اختصاصی و آشکار از نظر قانونی منع شده است. در واقع هر رفتار ضد اجتماعی- مانند تبعیض نژادی که رفتاری ضد ارزشی و اخلاقی است -، به تنهایی جرم نیست مگر اینکه منع قانونی داشته باشد.

  • جرم رفتاری است که از زاویه قانونی نادرست است.
  • به عنوان مثال تبعیض نژادی از نظر اخلاقی و ارزشی مسائل زیادی را مطرح می کند در حالی که در قوانین جزایی و جرم شناسی جایگاه خاصی ندارد.
  • با این حال قوانین جرم و جزا و جرم شناسی از انعطاف لازم برخوردار است که بتواند با ارزش های جامعه منطبق شود.

انعطاف در قوانین جزایی یعنی چه ؟

این نکته که بسیاری از رفتارها در گذشته جرم محسوب می شده و اینک در زمینه قوانین جزایی و جرم شناسی قرار ندارند و همچنین رفتارهایی بوده اند که در گذشته جرم نبوده و در حال حاضر جرم و پیگرد قانونی دارند. این نکته نشانگر تغییر و انعطاف در قوانین جزایی در طی زمان است. با این جرایمی مانند آسیب زدن به جان- مانند قتل، تجاوز یا تهاجم- یا مال- مانند دزدی، تخریب عمدی- افراد دیگر همواره و همچنان جرم محسوب می شوند. در واقع قوانین جزایی و جرم شناسی یک چارچوب قراردادی از قوانینی است که به حمایت از جان و مال افراد پرداخته تا بتواند جامعه ای باثبات به وجود آورد. قوانین جزایی و جرم شناسی با در نظر گرفتن همه جوانب جرم از نظر وخامت و اهمیت انواع جرم، به متناسب کردن جرایم و کیفرها می پردازند.

قوانین جزایی و جرم شناسی از دیدگاه تعارضی

جرم در این دیدگاه براساس نظام ارزش های جامعه تعریف شده که در واقع هیچ عملی را ، به تنهایی جرم نمی داند تا زمانی قوانین جزایی و جرم شناسی به حمایت از طبقه خاصی، یک عمل را جرم بنامند. انواع جرایم در طبقات اجتماعی مختلف وجود دارد. به عنوان نمونه طبقه غیرمرفه جرایمی به مانند، دزدی و طبقه متوسط، عدم پرداخت مالیات و طبقه مرفه، آلوده کردن محیط زیست می پردازند. قوانین جزایی و جرم شناسی به موازات ارزشی که جامعه به طبقه خاصی می دهد، به تعریف، تشخیص و تدوین جرم می پردازد.

درباره مجرمان بیماریهای روانپزشکی بیشتر بدانید

قوانین جزایی و جرم شناسی از دیدگاه تعاملی

جرم از طریق پیامدهایی که طی درک و معنای رویدادها آموخته می شود تعریف می شود. در قوانین جزایی و جرم شناسی طبق این دیدگاه، ارزشیابی فرد از رفتار خود که براساس الگوهای آموخته شده است مورد توجه قرار می گیرد. به عنوان نمونه قتل نفس که با هدف دفاع از خود باشد جرم محسوب نمی شود. در واقع یک مجموعه از فرایندهای معنایی و اجتماعی برچسب جرم داشته که وقتی این برچسب جرم به فردی زده شود، طبق قوانین جزایی و جرم شناسی مجرم شناخته می شود.

این سه نظریه روانشناسی در خصوص قوانین جزایی و جرم شناسی، اگر چه  برخی جنبه های مشابه دارند اما هر یک، جرم را به گونه های متفاوت بررسی و تبیین می کنند.

موفق و پیروز باشید

کلینیک روانشناسی ندای رحمت

توسط |۱۳۹۹-۱-۲۳ ۱۷:۲۳:۰۲ +۰۰:۰۰فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۹|دسته‌بندی نشده|

دیدگاه خود را بنویسید